Voorbeelden van dienstverlening

ONS Welzijn: Vernieuwing van aanbod en herinrichting van organisatie met VIS-model

Na een fusietraject werkte een aantal teams nog gebiedsoverstijgend. Intern overleg eerder had niet geleid tot de gewenste vernieuwing.
In de rol van transitie-coördinator/adviseur heeft Anne Loeke van Erven van PassieBlijft een gedragen advies uitgebracht voor vernieuwing van het aanbod en inrichting van de organisatie.
Anne Loeke pakte dit in nauw overleg met betrokken teams en MT actief op. Ze zette de volgende stappen:

  • opstellen en afstemmen plan van aanpak
  • gesprekken met stakeholders en klanten
  • opstellen portfolio-analyse en SWOT-analyse samen met teams, vrijwilligers, stakeholders, cliëntenraad en OR.  Zo creëerde ze kaders en structuur voor de transitie.
  • interactieve sessies met de teams om vanuit de vraag te komen tot vernieuwing van aanbod.
  • doorrekening van de plannen  in een business case
  • Op verzoek van en in overleg met het MT stelde zij op basis van deze doorrekening een plan op om de continuïteit van de organisatie te borgen.

De resultaten:

  • Medewerkers gingen team-overstijgend denken en zochten de verbinding op met andere partijen en afdelingen.
  • Teams besloten om zich organisatorisch aan te sluiten bij de gebiedsteams.
  • De plannen werden door de teams zelf geformuleerd en door Anne Loeke gecoördineerd. Zo ontstond een gedragen advies.

Anne Loeke is een doortastende, resultaatgerichte en verbindende begeleider van complexe processen. Met veel enthousiasme en geduld weet zij in zeer korte tijd en onder tijdsdruk teams mee te krijgen in vernieuwing en verandering.

Miriam van der Smissen
Bestuurder ONS Welzijn
september 2017

Coach voor ons innovatietraject

“Cardiogen is winnaar van de Sustainable Healthcare Challenge (SHC) 2016. Anne Loeke van PassieBlijft heeft ons na de SHC gecoacht om ons business model en onze strategie beter in kaart te brengen. De coaching werkte zeer verhelderend en heeft interessante perspectieven aan het licht gebracht. Wij kennen Anne Loeke als een zeer gedreven persoon die met veel enthousiasme haar werk uitvoert. Ze luistert goed en kan de verschillende punten snel en helder in kaart brengen. Dit zorgt voor een beter inzicht in de stappen die moeten worden ondernomen en de essentie ervan. Anne Loeke is zeer professioneel en maakt gebruik van haar ervaring binnen verschillende velden om zo gericht mee te denken en te adviseren. Wij weten nu wat te doen, hebben meer focus en kijken ernaar uit om in een latere fase opnieuw contact op te nemen met Passieblijft.”

Susanne Baars Msc
Founder Cardiogen

Durven dromen, springen en doen met de Innovatiekracht Scan

“Anne Loeke van PassieBlijft heeft aan ons team een workshop gegeven over ondernemerschap en innovatie. Ze heeft ons prima begeleid. Aan de hand van de Innovatiekracht scan hebben we inzicht gekregen in onze belemmerende overtuigingen. In 2 uur kregen we handvatten om verder te gaan, stappen te zetten en hele concrete acties te ondernemen. Dus we hebben gedroomd en gesprongen en gaan het nu “gewoon” doen.”

Ingrid Venekamplogo bosman en vos
partner

Samenwerking met de patiënt centraal

In de rol van project manager realiseerde PassieBlijft verbinding tussen patiënten, specialisten en andere zorgverleners. PassieBlijft voerde gesprekken met betrokkenen, analyseerde gemeenschappelijke uitgangspunten, stelde een projectplan en business case op en vervulde de rol van procesbegeleider. Zij realiseerde begrip voor elkaars standpunten. Resultaat was samenwerking in het realiseren van zelfmanagement van de patiënt.

“Anne Loeke van PassieBlijft heeft zich op energieke en voortvarende wijze ingewerkt bij MEE Zuidoost Brabant gedurende drie periodes van vervanging van beleidsmedewerkers op het gebied van marketing en strategische beleidsontwikkeling. Ze had door haar managementervaring en haar bedrijfskunde-achtergrond de goede mix om zowel de adviesfunctie richting management als de strategische invulling van de functie vorm te geven en teams te begeleiden bij implementatie. Degelijke beleidsnotities en een prettige, open aanpak waren het gewaardeerde resultaat.”

Lucas Middelhoffmee_zuidoost_brabant_logo
Raad van Bestuur
MEE Zuidoost Brabant

Doen we de goede dingen en doen we die dingen goed?

In het kader van samenwerking met gemeenten wilde een organisatie in de gehandicaptenzorg antwoord op de vraag: “doen we de goede dingen en doen we die dingen goed?” In de rol van projectmanager heeft Anne Loeke van Erven van PassieBlijft de organisatie ondersteund bij de totstandkoming van een portfolio en de uitwerking daarvan, gebruik maken van de projectstructuur met werkgroepen en een stuurgroep. Ze evalueerde het succes van de diverse vormen van dienstverlening. Ze concludeerde dat bepaalde dienstverlening niet rendabel was. In overleg met teams werd besloten om de niet rendabele dienstverlening af te stoten en om te focussen op uitbreiding van rendabele diensten.
Tijdens een workshop heeft PassieBlijft managers begeleid bij bepalen van doelstellingen, visie en koers. Een SWOT-analyse werd opgesteld, gebruik makend van kengetallen en diverse reeds aanwezige onderzoeksrapporten. We formuleerden de (middel)lange termijn-doelstellingen en bepaalden de positionering. We spraken af hoe we de doelstellingen zouden halen. Anne Loeke heeft vervolgens het strategisch plan geschreven. Het resultaat was een breed gedragen strategie. Vervolgens heeft Anne Loeke teams geholpen bij de uitwerking ervan. Als trainer gaf zij workshops; als coach realiseerde zij onderlinge samenwerking tussen teams. Om sturing op resultaten mogelijk te maken heeft zij een management informatiesysteem opgezet.

page title touwen trekkenBeschrijving werkprocessen

Voor een nieuw organisatieonderdeel binnen de thuiszorg werd PassieBlijft gevraagd de werkprocessen te schrijven, mede in het kader van het kwaliteitssysteem. Zij schreef processen die pasten bij het de werkwijze en waarvan de terminologie aansloot bij wat cliënten verwachtten.

Om teams mee te krijgen in de nieuwe werkwijze organiseerde zij workshops en motivatiesessies. Ook begeleidde PassieBlijft bij de totstandkoming van een medewerker- en cliënttevredenheidsonderzoek aansluitend bij de CQ index, in nauwe samenwerking met cliëntenraad en OR.

Een nieuwe woonvorm

Een zorgorganisatie wilde een nieuwe innovatieve woonvorm openen. In samenwerking met het team heeft PassieBlijft in de rol van adviseur en project manager een aantal opties voor de bedrijfsvoering uitgewerkt en deze in business cases doorgerekend. Een andere inzet van personeel, middelen en ICT stond centraal. Resultaat was een nieuwe woonvorm met zelfsturende teams waarin de cliënt centraal stond. Cliënten werden zoveel mogelijk betrokken bij activiteiten, zodat zij een zinvolle dagbesteding hadden.

Om de bedrijfsvoering te optimaliseren heeft PassieBlijft samen met directie en team gekeken waarvoor de informatie werd gebruikt. Sommige informatie diende slechts als statistiek. Andere informatie werd wel geregistreerd, maar er werd niets mee gedaan. Alle registraties kostten de medewerkers heel veel tijd, zonder dat het een bijdrage leverde aan de motivatie van het team. De ‘statistische’ informatie gebruikten we voor het optimaliseren van de processen. Daarna hoefde deze informatie niet meer met grote frequentie te hoeven geregistreerd. We inventariseerden de behoeften voor een Management Informatie Systeem en aan de hand daarvan beoordeelden we welke registraties nodig waren.

Hoe bereiken we de gewenste groei?

Een jeugdzorgorganisatie vroeg PassieBlijft om ondersteuning in een innovatietraject. Doel was groei van de organisatie. PassieBlijft heeft geholpen met schrijven van het plan en uitwerking van de strategie. We hebben gekozen voor een multi-channel strategie en nieuwe doelgroepen. Resultaat was dat de organisatie binnen een half jaar een verdubbeling van het cliëntenbestand wist te realiseren.